Årsmelding for Sandøya vel – 2020 og 2021

Pandemi

Årene årsmelding gjelder for har vært sterkt preget av Covid-19. Det har vært vanskelig å gjennomføre møter og de aktiviteter vi har ønsket for Sandøyas befolkning og medlemmene.

Årsmøte for 2020

Det ble ikke avholdt årsmøte for 2020 i 2021 på grunn av smittesituasjonen og de nasjonale anbefalingene. Styret vurdert å avholde møtet digitalt, men ettersom medlemmene måtte stemme over ulike forslag mente styret det ble vanskelig å gjennomføre årsmøte digitalt. Styret hadde som intensjon å innkalle til fysisk årsmøte så snart det ble mulig. Men da det tok tid før situasjonen bedret seg, har styret valgt å bli sittende til mars 2022 uten å gjennomføre et årsmøte høsten 2021.

Styret sendte ut informasjon om dette sammen med giroen for 2021 der en oppfordret de som hadde innsigelser eller innspill på dette kunne ta kontakt med styret. Styret fikk ingen innsigelser på hvordan vi løste situasjonen.

Møter og arrangementer

Styremøter

Det har vært avholdt 18 styremøter i perioden. Møtene er gjennomført digitalt, ute eller på Sandøya montessoriskole alt etter hva smittesituasjonen tilsa.  (2020 – 6, 2021 – 9, 2022 – 3 styremøter)

Medlemsmøter

Det har i perioden vært avholdt 2 medlemsmøter, der ett ble avholdt digitalt på grunn av koronasituasjonen. 

 • 29. desember 2020 om nye fergeleier på Sandøya og i Brevik. Svært mange deltok på møtet midt i romjula, noe som tydelig viser hvor viktig denne saken er for oss her på Sandøya.
 • 24. november 2021 der temaene var bistro, fergesaken og hva skal gjøres med det gamle fergeleiet. Det skulle være deltakere fra Porsgrunn kommune på møtet også, men de meldte forfall rett før.

Andre møter

Leder eller andre i styret har i tillegg deltatt på ulike møter, blant annet:

 • Møter og befaringer ang nye fergeleier (se lengre ned)
 • Møter med Brevik fergeselskap
 • Møter ang bisto på Sandøya sammen med Tormod og Vivi-Ann Eek, Porsgrunn kommune og Sandøya båtforening.
 • Pressemøte i forbindelse med fyrverkeri fra Breviksbrua
 • Møte med Sandøya båtforening og Sandøya førstehjelpslag ang ambulansebrygge på Sandøya.
 • Møte 28. oktober 2020 med rådmann i Porsgrunn kommune og politikere som bor på Sandøya Rådmann Per Wold orienterte om dagens situasjon for Porsgrunn kommune, deriblant ny ferge og fergeleie.
 • Vertskap for sommeravslutningen til rådmann i Porsgrunn kommune og hans stab i juni 2021
 • Møter med Sandøya Montessoriskole om bruk av skolen

Arrangementer

På grunn av Covid-19 situasjonen er det mange av de faste aktivitetene som Velet arrangerer ikke blitt gjennomført.

Styret skulle ha etablert en arrangementskomite, men dette er ikke gjort da det har vært få arrangementer som kunne vært gjennomført. Det har for eksempel ikke vært avholdt St.Hansfeiring, juletrefester eller fakkeltog på nyttårsaftene i 2020 eller 2021 på grunn av pandemien. Styret valgte derfor å bli med og støtte felles fyrverkeri fra Breviksbroa i 2020 og 2021.

I november 21 ble det gjennomført med Høstfest med 40 til stede, som koste seg mens Happy Few spilte.

I årsmøteperioden har styret i tillegg jobbet med:

Samarbeid med Brevik fergeselskap

Styret har hatt jevnlig kontakt med Brevik fergeselskap. Brevik fergeselskap har vært opptatt av å ha et godt samarbeid med velforeningen. Saker som har vært på agendaen rutetilbud, økte billettpriser og blitt orientert om delvis reduksjon av billettpriser for bil i 2022, og ikke minst ny ferge og fergeleie.

Ny ferge og nye fergeleier

Det har vært til tider hektisk møteaktivitet i forbindelse med nytt fergeleie på Sandøya. Det har blant annet vært gjennomført:

 • Befaring 3. juni 2020 på moloen på Sandøya vedr. reguleringsplan for ny ferjekai på Sandøya. På befaringen deltok også Sandøya båtforening sammen med Brevik fergeselskap, Porsgrunn kommune og Feste landskap / Arkitektur. På befaringen ga vi innspill til nærmiljøhensyn i planområdet og i nærheten
 • Styremøte 21. desember 2020 for å forberede seg til møte med Porsgrunn kommune
 • Møte 22. desember 2020 med Porsgrunn kommunen v/utbyggingssjef Terje Madsen og kommunalsjef Per Sortedal ang. nye fergeleier i Brevik og på Sandøya og mulighet for å levere høringsuttalelse til saken.
 • Digitalt allmøte 29.12.2020 om nye fergeleier på Sandøya og i Brevik.
 • Styremøte 3. januar 2021 ang uttalelse fra Sandøya Vel til sak 20/17109 (om valg av ferjeleier på Sandøya og i Brevik) – sendt 3.1.2021
 • Møter og befaring 3. februar 2021 med politikere i forbindelse med nytt fergeleie på Sandøya

Etter den hektiske møteaktivitet i jula 2020 leverte vi høringsuttalelse til sak 20/17109 (om valg av ferjeleier på Sandøya og i Brevik) der vi satte søkelys på:

 • Sandøyas befolkning er uenige i rådmannens vurdering at Alternativ S1 er «godt nok».
 • Barna våre har krav på en sikker skolevei.
 • Det nye ferjeleiet må sikre god fremkommelighet for ambulanse og brannbiler, samt for kjørende passasjerer og nyttetrafikk.
 • Personer med funksjonsnedsettelser skal ha like muligheter her som i resten av kommunen.
 • Sandøyas beboere må ha tilgang på faste parkeringsplasser i Brevik.
 • Det er ønskelig med så kort tid uten bilferje som mulig.
 • Ny ferje og ny infrastruktur må ikke medføre en varig reduksjon i ferjetilbudet eller økte priser.

I den videre saksgangen leverte vi også høringsinnspill til detaljregulering av Sandøya ferjekai på moloen på Sandøya.

Parkering i Brevik og trafikk på Sandøya

Styret har fått flere henvendelser som går på parkering i Brevik både på Englandsbrygga og handicap-plassene ved fergeleiet. Vi har også fått flere henvendelser i forbindelse med trafikksikkerhet på Sandøya, og særlig at fartsgrensene ikke overholdes.

Handicapplassene ved fergeleiet er ikke egnet for alle brukerne. Dette er tatt opp med Porsgrunn kommune, og tatt opp i samarbeidsrådet for personer med funksjonsnedsettelser. Siden det skal etableres nytt fergeleie gjøres det ikke noe med plassene nå.

Styret har vært i kontakt med Grenland havn for å etterspørre flere ladestasjoner for EL-biler i Brevik samt å sikre Sandøya nye parkeringsplasser når nytt fergeleie kommer i Brevik. Det er usikkert om øyas parkeringsplasser vil erstattes, og inntil videre jobbes det ikke med flere ladeplasser før nytt fergeleie er etablert.

Når det gjelder trafikksikkerhet på Sandøya har styret hatt fokus på vegetasjon som kan hindre sikt i kryss. I tillegg har styret jobbet for å lage fartshindringer enkelte steder da kjøres mye høyere enn fartsgrensen på 30 km/t noen steder. Fartshindringene styret har ønsket var fartsdump eller sette ut blomsterkasser. Porsgrunn kommune v/Kommunalteknikk ønsker ikke å etablere permanente fartshindringer på Sandøya, så velforeningen må evt stå for dette selv.

Skolebygningene/samfunnshuset

Oppussing

Etter flere års arbeid mot Porsgrunn kommune for å få kritisk vedlikehold av skolen, ble det endelig sommeren 2020 skiftet tak, skiftet vindu og malt. Knut Grønvold og Stein Haugland har vært store pådrivere til at dette til slutt ble gjort.

Velkjøkkenet

Det viser seg at mye av det som var på kjøkkenet er blitt borte gjennom årene, og styret har supplert med nytt blant annet ny kaffetrakter og ulike kjøkkenredskapet. Oppvaskmaskinen på kjøkkenet skal skiftes våren 2022.

Bord i gymsalen

Bordene i gymsalen er ofte gjenstand for hard bruk, og bør skiftes ut.

Uteområdene ved skolen

Ballbingen er blitt reparert. Også Gråtassen har fått en ansiktsløftning etter at den er blitt malt opp igjen av Kjersti Madsen (med støtte fra velet).

Sandøya idrettslag har etablert tuftepark ved ballbingen.

Dessverre er lekeplassen ved skolen i dårlig forfatning og flere av lekeapparatene er blitt fjernet.

Styret har laget et permanent sted for å ha juletreet ved skolen, og for jobbet for å rette opp skøytebanen før den ble sprøytet vinteren 2021, men vinteren kom før arbeidet ble gjort.

Lysene rundt skolen, særlig de rundt banen og ballbingen er utfordring på høsten da de har vært vanskelig å tidsstyre. Styret har sammen med flere vært i kontakt med kommunen for å se om det er mulig å løse dette på en bedre måte.

Ambulansebrygge på Sandøya

Vi har i samarbeid med Sandøya førstehjelpslag sendt Porsgrunn kommune søknad om økonomiske midler til tilpasset anløp for bårelandgang i moloen på Sandøya. Også båtforening stiller seg bak søknaden om å få en tilfredsstillende løsning for å hente akuttpasienter på øya.

Renovasjon ved fergeleiet

Ved fergeleie er det av Renovasjon i Grenland (Rig) plassert ut hytterenovasjon. Dunkene som står her for glass og metall er lette, og kan fort trille i vinden. Vi har jobbet for at det skulle komme andre dunker her, slik at ikke dagens blåses ned i fjæra og glass knuses i naturen. Dessverre er vi ikke i mål med å få endret dunkene.

Toalett for turister

Velforeningen er med og betaler for daglig drift av toalettet i båtforeningens sanitæranlegg. Styret har derfor arbeidet for å gjøre dette mer kjent at det er åpent og tilgjengelig for alle, ved å henge opp plakat ved Grunntunga.

Støtte til andre foreninger på øya

Flere foreninger på øya har søkt velforeningen om støtte til deres aktivitet. Velforeningen har støttet SØRF (SandØyaRytmeFabrikk) slik at de skal kunne gjøre filmopptak/streaming fra containeren og støttet Grønn øy til aktiviteter.

I tillegg har resterende midler fra 60+ blitt gitt til aktiviteter i Sandøya pensjonistforening.

Sandøyaprisen

Det er blitt delt ut 2 Sandøyapriser i perioden:

 1. Else og Leif Eriksen for 2020
  Sandøyaprisen for 2020 tildeles Else og Leif Eriksen for deres lange innsats for å gjøre Sandøya til et bedre sted å bo! Enten det har vært som drivere av gamle butikken, i foreningslivet på øya eller gjennom å skape et forsamlingslokale for hele øya med Strandstua.
  Prisen skulle vært delt ut fysisk i 2020, men pga pandemien ble det utsatt en rekke ganger. Lørdag 20. februar 2021 ble prisen utdelt.
 2. Rolf Harry Tande for 2021.
  Prisen tildeles Rolf Harry Tande for hans enorme innsats for Sandøya enten det har vært gjennom engasjement i førstehjelpslaget, brannvernet, bedehuset, skolen, sprøyting av skøytebanen, politikken eller bystyret.
  Prisen ble utdelt på medlemsmøte 24. november 2021.

Nettside og Facebook

Velet har laget ny Internettside med følgende adresse: www.sandoyavedbrevik.com. I tillegg har velet Facebook-siden Sandøya vel, som i år er 10 år gammel.