Nytt fergeleie på Sandøya og i Brevik

Til Sandøyas beboere og andre medlemmer av Sandøya vel:

Kjære alle sammen. 

«Ferjesaken» skal behandles i utvalg for miljø- og byutvikling 26.01.21, formannskapet 28.01.21 og bystyret 11.02.21. 

Nå skjer ting fort og det er viktig at vi kommer på banen og gir innspill!

Hva har skjedd den siste uken?
Porsgrunn kommune v/utbyggingssjef Terje Madsen har invitert Sandøya vel til å levere en høringsuttalelse til sak om ferjeleier i Brevik og på Sandøya. 

Madsen tok kontakt med velet onsdag 16. desember og foreslo et møte 22. desember. Styret i velet hadde et møte 21. desember og deretter gjennomførte vi møte med kommunen v/utbyggingssjef og kommunalsjef Per Sortedal tirsdag 22. desember. 

Hva fikk vi vite i møtet 22 desember?
Rådmannen har ikke ferdigstilt sakspapirene, men vil med stor sannsynlighet innstille på følgende for Brevik og Sandøya:

I Brevik ønsker rådmannen å lokalisere den landbaserte infrastrukturen til B4 (se figur under). Grenland Havn har sagt nei til dette, men kommunen ønsker å forhandle videre. Dersom dette ikke fører fram, etableres den landbaserte infrastrukturen på lokasjon B3.

Det er særlig to forhold velet reagerer på:

 1. Bygging av ny ferjekai i Brevik vil (ved valg av B1 eller B2) kunne føre til at vi i flere måneder ikke vil ha bilferje til Sandøya.

Velet mener at dette ikke er akseptabelt. Vi kan ikke være uten bilferje i flere måneder på Sandøya.

 1. Kommunen kan ikke bekrefte at vi vil kunne beholde parkeringsplassene på Englandsbrygga. De kommer heller ikke med noen konkrete alternativer.

Vi spurte om kommunen har vurdert hvordan de ulike alternativene vil påvirke parkeringssituasjonen for oss på øya, hyttefolk på øyene, andre besøkende til øyene og Brevik, eller næringslivet i Brevik. Madsen fortalte at det har de ikke gjort. 

Velet mener at vi i høringsuttalelsen må være tydelige på at vi trenger parkeringsplasser i Brevik.

På Sandøya ønsker rådmannen å lokalisere den landbaserte infrastrukturen ved dagens fergekai (S1).

Alternativ S1 er rimeligere enn S2, men det inneholder ingen utbedringer utover selve ferjeanløpet. Utbyggingssjefen fortalte at de ønsker å innstille på alternativ S1 uten at det gjøres noen andre endringer på øya. Dersom det skal gjøres endringer i området rundt ferjeleiet må det omreguleres. Det vil ta tid, og det er ikke gitt at man får tillatelse til å for eksempel lage en større oppstillingsplass for biler.

Velet spurte blant annet om kommunen har vurdert følgende ved valg av S1 (kommunebrygga):

 • Situasjonen for skolebarn og andre myke trafikanter
 • Tilgang for ambulanse og brannbil
 • Biloppstillingsplasser
 • Om det i det hele tatt er praktisk mulig å få 16 biler av og på ferja uten å utvide området ved ferjeleiet

Ifølge Madsen har kommunen ikke vurdert noe av dette.

Velet spurte blant annet om kommunen har vurdert følgende knyttet til S2 (moloen):

 • Værforhold – ankomst for gående
 • Strøm og is, samt nærhet til skjær
 • Venterom
 • Bredde på påkjøringsmulighet – egnet for biler, traktorer med mer?
 • Hvor egnet er moloen for tyngre kjøretøy?

Utbyggingssjefen fortalte at Brevik Ferjeselskap mente at S1 er like godt som S2 når det kommer til vær og strømforhold.

Kommunen hadde ingen nye kommentarer til våre bekymringer knyttet til hvordan det vil være å bruke ferja i dårlig vær og om det vil bli bygget et venterom som er godt nok for alle som bruker det.

Velet opplever at sakspapirene «blander epler og pærer». Det er ikke tydeliggjort at S1 kun inneholder ferjeanløp. Velet kan ikke forstå at det er en praktisk gjennomførbar løsning. For at S1 skal kunne gjennomføres må det gjøres endringer på land knyttet til biloppstillingsplasser, veien opp til krysset med mer. Dette må vi formidle i høringsuttalelsen.

Veien videre

Det er viktig at vi gjør det vi kan for å gi Bystyret et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Det er etter vår mening veldig uheldig hvis Bystyret fatter et vedtak på bakgrunn av det utkastet til saksfremlegg vi har fått se. 

Vi mener at Sandøya vel blant annet må si noe om det følgende i høringsuttalelsen:

 • Vi kan ikke godta flere måneder uten bilferje
 • Vi kan ikke godta økte ferjepriser
 • Vi kan ikke godta færre avganger
 • Kommunen bør beskrive hvilke vurderinger som er gjort knyttet til vær-, strøm- og isforhold for S1 og S2
 • Ny løsning må gi bedre fremkommelighet for ambulanse og andre utrykningskjøretøy
 • Barna våre må ha en sikker skolevei
 • Bedrifter som holder til på øya må hensyntas
 • Mennesker med nedsatt funksjonsnivå skal ha like muligheter her som i resten av kommunen
 • Det er ønskelig med en ny og bedre elektronisk bestillingsordning for biler (en «app»)
 • Vi må ha tilgang på parkeringsplasser for fastboende, besøkende og mennesker med nedsatt funksjonsnivå i Brevik

Nå er det viktig at alle sier hva dere mener. Vi i velet trenger deres innspill for å kunne skrive et godt høringssvar!

Dere kan sende oss innspill på Facebook eller på epost sandoyavelbrevik@gmail.com innen 1.1.21.

På grunn av koronasituasjonen kan vi dessverre ikke ha et fysisk allmøte. Vi inviterer derfor til et digitalt allmøte (på Zoom) tirsdag 29. desember kl 19:00.

Se vedlagt presentasjon som utbyggingssjefen holdt i møtet 22. desember.

Vennlig hilsen

Styret i Sandøya Vel

Presentasjon som utbyggingssjefen holdt i møtet 22. desember: