MF Sandøya og nytt rutetilbud, og litt til…

Styret i Sandøya Vel sendte mandag 16. oktober over denne uttalelsen til Brevik Fergeselskap IKS:

MF Sandøya og nytt rutetilbud, og litt til…

Styret i Sandøya vel har mottatt mange innspill til nye rutetider og til nyferga. Alle innspillene legges ved. Vi har behandlet innspillene, men går i det store ikke inn på de enkelte innspillene om å flytte avganger hit eller dit. Det er fergekontoret som er ansvarlig for rutene og som må finne den beste løsning.

Styret i velet er først og fremst opptatt av at fergetilbudet sikrer Sandøya et godt og sikkert fergetilbud. Et godt fergetilbud er med på å gi bolyst og trygge Sandøya som et helårsamfunn for alle. Et godt fergetilbud tar hensyn til korresponderende busser (da blir det færre biler på ferga), og til at skoleelever til og fra Sandøya, til Brevik, Heistad og vgs i Porsgrunn og Bamble får kortest mulig reisetid når de skal til og fra skolen med buss og ferge.

Et godt fergetilbud gjør det mulig å bo og jobbe fra Sandøya. Rutetilbudet må derfor også ta høyde til at det jobbes til ulike tider. Ferga må ikke gjøre at det blir for tungvint å bo på Sandøya. Vi har fått flere reaksjoner fra de som jobber nattskift om at dagens kveldsrute fører til en mye mer krevende hverdag med mye venting. Dette siden de må dra mye før enn egentlig nødvendig fra Sandøya for å rekke jobb pga lange opphold og at ferga går til ‘feil’ tid. Vi stiller derfor spørsmål om det er nødvendig å ha en times opphold på kveldstid, og er det mulig å forskyve avgangene noe?

Vi synes fortsatt at det er rart at alle turer som går til Bjørkøya er prioritert dit med bil – dette er nytt som vi ikke ønsker. Med den nye, store kapasiteten på Sandøy burde det være rom for biler også til Sandøya – i hvert fall noen plasser / evt de som kommer først får plass uansett hvor de skal. De som skal til Bjørkøya, må kunne sette fra seg bilen i Brevik som alle andre evt må hvis ferga er full. Om det opprettholdes at Sandøya ikke får noen plasser, må dette kommuniseres ut fra fergekontoret. Nå tror flere at Sandøya har noen plasser siden det var sagt først.

Vi lurer også på hvorfor det ikke lengre er mulig å bestille plass på ferga? Slik det er nå må en (til tider) belage seg på lang ventetid på fergekaia for å sikre at bilen kommer med på den avgangen som ønskes. Dette har ikke alle mulighet til. Flere av innspillene vi har fått går på muligheten for å bestille. Styret oppfordrer sterkt til at det vurderes igjen om det skal være mulig å bestille. Vi ser for oss at det for eksempel burde vært mulig å bestille via en app…

Ellers så mener styret at det er viktig å holde fast på de ytre tidene på ruteplanen slik at første ferge ikke begynner å gå senere enn den har gjort. Vi stiller derfor spørsmål til hvorfor første ferge på søndag nå går 20 minutter senere enn før?

Vi vet det er vanskelig med alle innspill som kommer inn. Men Sandøya vel er som sagt opptatt av at fergetilbudet skal bidra til bolyst på Sandøya – ikke gjøre hverdagen mer komplisert. Derfor bør fergetilbudet etterstrebe at en kommer seg på skole og jobb (spesielt turnus/skiftjobben) og hjem igjen uten for mye venting.

Mvh

Styret i Sandøya vel
v/Margunn Haugland
leder»

(Innspillene velet fikk på epost/messenger ble anonymisert før de ble sendt til fergekontoret. De legges ikke ut på facebook, da dette ikke er avklart med de som har sendt inn innspill.)